Technikum Architektury Krajobrazu z florystyką

florystyka1

architektura2

Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowej. Oprócz opieki nad zielenią, Architekt krajobrazu musi także rozplanować obiekty tzw. małej architektury, tj. pomniki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci. Organizuje on i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich.

architektura krajobr.3

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Jest to zawód bardzo twórczy, łączący w sobie umiejętności związane z utrzymaniem dobrostanu roślinności, jak i zamysł plastyczno-estetyczny. Dzieła Architekta krajobrazu mogą pięknie podkreślić wytwory pracy Architekta.

architektura1

Technik architektury krajobrazu ma duże możliwości awansu pod warunkiem dalszego kształcenia się i zdobywania wyższych kwalifikacji.
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, technik architektury krajobrazu może podwyższać swoje kwalifikacje, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Studia można podjąć na wszystkich niemal uniwersytetach w kraju, a także w wyższych szkołach zarówno prywatnych jak i państwowych.

architektura1

architektura4

 

 świąteczna odsłona architektury krajobrazu – kliknij